Zapytanie ofertowe – Przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zgierzu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszyw terminie od 1 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać osobiście w lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu), do dnia 19.07.2016r. do godz. 10:00 na adres 95-100 Zgierz, ul. Cezaka 12, 1 piętro w zamkniętej kopercie oznaczonej z dopiskiem: “Oferta na przygotowanie i dostawę obiadów dwudaniowych”. Oferty niekompletne lub oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem,
Magdalena Kuberska
Dzienny Dom Senior WIGOR