Odpłatność za pobyt

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu z dnia  31.12.2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu uczestnika w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Zgierzu przy ul. Cezaka 12

Na podstawie:

– § 31 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustala się średni miesięczny koszt pobytu uczestnika w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Zgierzu przy ul. Cezaka 12 w  2019 r. w wysokości 767,80 zł.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.