Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY DZIENNEGO DOMU „SENIOR – WIGOR”

 • 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  w Zgierzu zwanym dalej Dziennym Domem.
 • 2. Za właściwe funkcjonowanie Dziennego Domu odpowiada Kierownik Domu, zwany dalej „Kierownikiem”.
 • 3. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ustalane są przez Radę Miasta Zgierza w drodze uchwały.
 • 4. 1.Dzienny Dom dysponuje 50 miejscami.
 1. Podopieczni Dziennego Domu mogą sami zrezygnować z usług Dziennego Domu.

3.W ramach Dziennego Domu działają dwa zespoły śpiewacze. Zespoły mają formułę otwartą i mogą w nich uczestniczyć także osoby nie będące podopiecznymi Dziennego Domu.

 • 5. Dzienny Dom zapewnia 8 godzinny pobyt, w tym zaspokaja ich potrzeby bytowe, towarzyskie oraz rekreacyjno-kulturalne. Dzienny Dom zapewnia też: terapię zajęciową grupową i indywidualną w celu podtrzymania kondycji psychofizycznej, zajęcia z fizjoterapeutą, posiłek (obiad 2 – daniowy), poradnictwo specjalistyczne.
 • 6. Działania Dziennego Domu mają na celu:
 • podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • integrację społeczną umożliwiającą pozostawanie w społeczności lokalnej
  i środowisku rodzinnym; kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości,
 • aktywizację uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań indywidualnych i uzdolnień,
 • tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników,
 • zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania,
 • organizacja pobytu w Dziennym Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników,
 • prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.) ,
 • umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich, m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, turystycznych, wycieczkach, oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu itp.,
 • umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu

higieny osobistej (natrysk),

 • udzielanie pomocy w zakresie pracy socjalnej przez pracowników socjalnych,
 • współpracę z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji,
 • udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego,
 • udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych,
 • organizowanie działań profilaktycznych,
 • sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.
 • 7. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich podopiecznych Dziennego Domu.
 • 8. Dzienny Dom czynny jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt kalendarzowych) w godzinach od 8:00 do 16:00
 • 9. Dzienny Dom dysponuje następującymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi dla seniorów:
 • jedno pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, jadalni,
 • pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku przygotowanego przez seniorów,
 • pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele,
 • pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb
  i sprawności seniorów,
 • pomieszczenie do odpoczynku z pięcioma miejscami do leżenia,
 • pomieszczenie do terapii indywidualnej i poradnictwa,
 • pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu
  z indywidualnymi szafkami,
 • dwie łazienki (jedna z prysznicem),
 • wydzielone miejsce na pralkę i miejsce do prasowania,
 • pokój pielęgniarski,
 • plac z ogrodem.
 • 10.1. Osoba korzystająca z usług Dziennego Domu ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez Dom.
 1. Do wzięcia udziału m.in. w zajęciach ruchowych prowadzonych przez fizjoterapeutę wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w ww. zajęciach.
 • 11.1.Osoby korzystające z usług Dziennego Domu mogą wychodzić w czasie pobytu poza budynek i teren Dziennego Domu.

2.Za nieobecność uczestnika pod warunkiem zgłoszenia jej Kierownikowi Dziennego Domu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem opłata za pobyt nie będzie pobrana.

3.Nieusprawiedliwiona nieobecność podopiecznego Dziennego Domu, trwająca dłużej niż dwa tygodnie, upoważnia Kierownika do skreślenia tej osoby z listy.

4.W przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności przez dający się przewidzieć okres (np. wyjazd do sanatorium, na wczasy, do rodziny, itp.), osoba korzystająca
z usług Dziennego Domu powinna zawiadomić o tym fakcie Kierownika
z tygodniowym wyprzedzeniem.

 • 12. Do obowiązków osoby korzystającej z usług Dziennego Domu należy przestrzeganie regulaminu, a także:
 • przestrzeganie zasad BHP i ppoż., oraz zapoznanie się ze wszelkimi instrukcjami oraz wytycznymi dotyczącymi korzystania
  z urządzeń/sprzętów elektrycznych i mechanicznych będących na wyposażeniu Dziennego Domu,
 • przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego w Dziennym Domu oraz poza jego siedzibą,
 • przestrzeganie czystości i higieny osobistej,
 • dbałość o rzeczy stanowiące własności Dziennego Domu,
 • regularne uczęszczanie do Dziennego Domu,
 • punktualne uczestniczenie w posiłku (obiad),
 • włączanie się w miarę osobistych możliwości i zainteresowań do wszelkich działań Dziennego Domu (organizacja czasu wolnego),
 • pomaganie w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu osób korzystających z Dziennego Domu,
 • utrzymywanie kontaktu z osobami korzystającymi z usług Dziennego Domu w przypadku ich dłuższej choroby lub pobytu w szpitalu poprzez odwiedziny, itp.
 • 13.Szczególnie rażące naruszenie przepisów regulaminu może spowodować pozbawienie prawa korzystania z usług Dziennego Domu.
 • 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2017 r.