Oferta

Warunki korzystania z usług w Dziennym Domu „SENIOR-WIGOR”:

 • wiek 60+

 • zgłoszenie się do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (ul. Długa 77) w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i uzyskania decyzji umożliwiającej korzystanie z oferty Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.

Działania Dziennego Domu „Senior – WIGOR” służą i sprzyjają:

 • Podtrzymywaniu u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
 • Integracji społecznej umożliwiającej pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym; kształtując właściwe postawy zrozumienia, tolerancji i życzliwości.
 • Aktywizacji uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań indywidualnych i uzdolnień.
 • Tworzeniu warunków dla samorealizacji uczestników z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań (terapia zajęciowa i ruchowa). .
 • Zapewnieniu bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania oraz godnego spędzania czasu (możliwość korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymywaniu higieny osobistej).

 • Realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich, m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych,turystycznych,wycieczkach,oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu itp.

Działania Dziennego Domu „Senior – WIGOR” mają także na celu:

 • Współpracę z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w zakresie rozwiązywania problemów życiowych.
 • Współpracę z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji.
 • Udzielanie porad prawnych oraz wsparcia psychologicznego (współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu).
 • Udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych.
 • Organizowanie działań profilaktycznych.
 • Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.

Dzienny Dom dysponuje następującymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi dla seniorów:

 • 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, jadalni.

 • Pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku przygotowanego przez seniorów,

 • Pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele.

 • Pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów.

 • Pomieszczenie do odpoczynku z pięcioma miejscami do leżenia.

 • Pomieszczenie do terapii indywidualnej i poradnictwa.

 • Pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami.

 • 2 łazienki (jedna z prysznicem).

 • Wydzielone miejsce na pralkę i miejsce do prasowania.

 • Pokój pielęgniarski.

 • Plac z ogrodem.