Zapytanie ofertowe – przygotowanie i dostawa obiadów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zgierzu w terminie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia.

Minimalne wymagania dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  – wiedza i doświadczenie: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 3 usługi o wartości minimum 50.000,- zł każda odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone załączonymi dokumentami (np. referencjami), że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Wymagane dokumenty: Formularz oferty, Formularz cenowy, Koncepcję żywienia dietetycznego dla Dziennego Domu Senior-WIGOR wraz z jadłospisem dekadowym (na 10 dni roboczych), Aktualny odpis z rejestru, Referencje.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać osobiście w lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu), do dnia 19.12.2017r. do godz. 10:00 na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, pok. 10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Oferta na przygotowanie i dostawę obiadów dwudaniowych”. Oferty niekompletne lub oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryterium badania ofert: Cena – 100 %

Pliki do pobrania: