Odpłatność za pobyt

UCHWAŁA NR XIII/176/15 RADY MIASTA ZGIERZA
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Zgierzu przy ul. Cezaka 12

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Zgierzu przy ul. Cezaka 12, zwanym dalej „Dziennym Domem”.
§ 2. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z ciepłym posił-kiem oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom.
2. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.
3. Procentową wysokość odpłatności osoby skierowanej za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela:

Wysokość odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Zgierzu
Dochód osoby samotnie gospodarujące lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) wyrażony w %
% odpłatności osób
samotnie gospodarujących
% odpłatności
osób w rodzinie
do 100% Nieodpłatnie Nieodpłatnie
powyżej 100% do 200% 25% 27%
powyżej 200% do 300% 30% 32%
powyżej 300% do 400% 35% 37%
powyżej 400% do 500% 40% 42%
powyżej 500% 45% 47%

§ 3. Osoby skierowane do Dziennego Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą odpłatność, o której mowa w § 2 ust. 1, według następującej zasady: opłatę należną od osoby skierowanej za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni pobytu.

§ 4. Nie pobiera się opłaty za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej kierownikowi Dziennego Domu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych.
§ 5. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika przelewem na rachunek bankowy Dziennego Domu w okresach miesięcznych w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXI/197/04 Rady Miasta Zgierza z 27 maja 2004 r. w sprawie zasad organizacyjnych i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogło-szeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Dokument do pobrania w formacie PDF – Odpłatność za obiady